Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (320)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η δομή του προγράμματος σπουδών βασίζεται σε δύο κύκλους σπουδών, όπου με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών, από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη.

Οι κύκλοι σπουδών είναι οργανωμένοι έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη του προγράμματος.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, και με βάση τις αποκτηθείσες βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα, στα πλαίσια Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης προετοιμασίας ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος είναι εξοπλισμένος, τόσο με τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και με τη στοιχειώδη απαραίτητη πρακτική εμπειρία, που θα του επιτρέψει να κάνει ένα σωστό ξεκίνημα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού και άμιλλας.

Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες τις επιλογές, στόχους:

 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας.
 • Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.
 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
 • Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του
 • Να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.

Κατηγορίες προσφερομένων μαθημάτων

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από μαθήματα τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μαθήματα Υποδομής – Κορμού
 • Μαθήματα Κατευθύνσεων υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 • Διατμηματικά μαθήματα

Μαθήματα Υποδομής – Κορμού

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, τα οποία αποκαλούνται μαθήματα κορμού. Αυτά καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα έτη σπουδών, καθώς και ένα μέρος του τρίτου και τετάρτου έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ενώ κάθε φοιτητής οφείλει να επανεγγραφεί και να επανεξεταστεί σε κάθε μάθημα κορμού στο οποίο δεν έχει επιτύχει.

Με τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στοιχεία από επιμέρους επιστήμες, γνωστικά αντικείμενα που συνυπηρετούν τη σπουδή των προβλημάτων που θέτει η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και το περιβάλλον της επιχείρησης.

Κατευθύνσεις Ειδικεύσεις

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία, κατά περίπτωση

 • εξετάζουν τις ιδιομορφίες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης
 • εμβαθύνουν, είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων και τεχνικών για την προώθηση ειδικών σκοπών της επιχείρησης
 • εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Κατευθύνσεις σπουδών

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων, η διδασκαλία των οποίων οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση του φοιτητή. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων, στις οποίες ο φοιτητής μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 από τις έξι κατευθύνσεις που προσφέρονται, ενώ για κάθε κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 4 μαθήματα της.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής & Διατμηματικά μαθήματα

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής στα οποία οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς οι φοιτητές είναι 12 και μπορούν να τα επιλέγουν από το 5ο εξάμηνο και μετά. Οι φοιτητές θα καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα αυτά, ελεύθερα, μέσα από ένα σύνολο 54 μαθημάτων που θα προσφέρονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων 4 που θα προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (ΤΟΔΙΤ και ΤΝΕΥ).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Οικονομική
Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εργαστήρια Αγγλικών

2ο Εξάμηνο

Επιχειρηματική Ηθική
Μακροοικονομική
Γενικές Αρχές Λογιστικής ΙΙ
Μικροοικονομική
Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Καινοτομίας
Εργαστήρια Αγγλικών

3ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Κοστολόγηση
Μικροοικονομική ΙΙ
Ανάλυση Δεδομένων
Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Δίκαιο των Συμβάσεων
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση

Διοίκηση Υπηρεσιών
Διοίκηση Έργων
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Διοίκηση Αλλαγών

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Έρευνα Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κατεύθυνση Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Καινοτομία

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Επιχειρησιακές Διαδικασίες & Τρισδιάστατες Κατασκευές
Τεχνολογική Καινοτομία & Στρατηγική
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙΙ

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Οικογενειακές Επιχειρήσεις
e-Επιχειρείν

Κατεύθυνση Λογιστική

Διοικητική Λογιστική
Ελεγκτική
Εταιρική Διακυβέρνηση – Οργάνωση Επιχειρηματικών Οντοτήτων
Ειδικά Λογιστικά Θέματα

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Διαχείριση Κινδύνου
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Χρήμα Πίστη Τράπεζες

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
Λογιστικά Πρότυπα
Προχωρημένη Λογιστική
Βιομηχανική Οικονομική
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Τραπεζικό Δίκαιο
Τουριστική Νομοθεσία
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Οικονομική Γεωγραφία και Χωροθέτηση Επιχειρήσεων
Οικονομική των Μεταφορών
Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Κοινωνική Χρηματοοικονομική
Κοινωνιολογία
Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρχές Προγραμματισμού και Επίλυση Επιχειρηματικών Προβλημάτων
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Συστημάτων
Διεθνές Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διαχείριση Κρίσεων & Συγκρούσεων – Διαπραγματεύσεις
Διαχείριση, Προστασία – Πολιτική Περιβάλλοντος
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία
Κοστολόγηση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Φορολογική Λογιστική
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομική
Ειδικά Θέματα Εμπορικού Δικαίου
Εργατικό Δίκαιο
Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας
Μη Παραμετρική Στατιστική
Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Μαθηματικά στις 3 Διαστάσεις
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ
Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιοι Οργανισμοί
Διεθνές Μάρκετινγκ
Οικονομετρία
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό
Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα
Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
Ναυτιλιακή Ιστορία
Τουριστική Οικονομική
Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία