Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (559)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 3 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) και ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει 40 μαθήματα κορμού και, είτε 8 μαθήματα επιλογής, είτε 6 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Τα 40 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού για όλους τους φοιτητές του Τμήματος έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να οδηγούν τον φοιτητή σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνωριμίας με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, όπως αρμόζει σ’ ένα ολοκληρωμένο στέλεχος οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ο φοιτητής μπορεί επίσης να εγγραφεί και να παρακολουθήσει σαν προαιρετικό οποιοδήποτε κατ’ επιλογή μάθημα. Στο προαιρετικό μάθημα δεν υπολογίζονται διδακτικές μονάδες και ο βαθμός του καταχωρείται στο πιστοποιητικό του, εφόσον το επιθυμεί χωρίς να υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Πέρα από την παρακολούθηση μαθημάτων και την πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός έως δύο μηνών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για τη απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον επαγγελματικό τομέα.

Λήψη Πτυχίου

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός του και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (ΔΜ), ενώ το σύνολο των εξαμήνων που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ (8).

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα ή σε 46 μαθήματα και συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Βαθμολογικά, η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 2 τρίωρα μαθήματα.

Αναλυτικότερα, επιτυχής εξέταση στα 40 μαθήματα κορμού και επίσης η επιτυχής εξέταση σε συνολικά 8 μαθήματα επιλογής ή, εναλλακτικά, σε 6 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις καθώς η επαφή και η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι ένα βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδιασμό και οργάνωση της πρακτικής άσκησης, ενέργειες δημοσιότητας και επαφές για τη διασφάλιση συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην άσκηση.

Η συμμετοχή στην Πρακτική Ασκηση παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες στον τομέα των επιχειρήσεων και τις αγοράς, τις οποίες μπορούν να συνδέσουν και να συγκρίνουν δημιουργικά με τις αντίστοιχες θεωρητικές γνώσεις που τους παρέχει το τμήμα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η σύνδεση της πρακτικής άσκησης με πτυχιακή εργασία (που είναι προαιρετική) αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα επιλογής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στους Η/Υ
Μαθηματικός Λογισμός
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Αγγλικά
Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Στατιστική των Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικά Αγγλικά
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

3ο Εξάμηνο

Προγραμματισμός Η/Υ (Java)
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Βάσεις Δεδομένων
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Επιχειρηματικά Αγγλικά

4ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Μικροοικονομική Ι
Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Επιχειρηματικό Λογισμικό
Επιχειρηματικά Αγγλικά IV

5ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Επιχειρησιακή Έρευνα
Προχωρημένα Επιχειρηματικά Αγγλικά V
Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι
Διοίκηση Λειτουργιών
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

6ο Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics)
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Πολιτική Οικονομία

Μαθήματα Επιλογής
Διεθνής Διοίκηση
Διοίκηση Συγκρούσεων
Μέθοδοι ‘Ερευνας Αγοράς
Διεθνικές Επιχειρήσεις
Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών
Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Διοίκηση Ξενοδοχείων
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων
Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών & Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση
Δίκαιο επιχειρήσεων και αξιογράφων
Πτυχιακή Εργασία

8ο Εξάμηνο

Θεωρία Παιγνίων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών

Μαθήματα Επιλογής
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις
Θεωρία Παιγνίων
Αθλητική Διοίκηση
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών
Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης
Πτυχιακή Εργασία ΙΙ