Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Alexandreio TEI Thessalonikis - Oikonomologos.gr - logoΗ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων με τις ειδικές κατευθύνσεις της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ αποτελεί μέρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου ΤEI Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τετραετούς διάρκειας, περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση και οδηγεί σε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ διαιρείται από το 2ο έτος παρακολούθησης στις ειδικότερες κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Οι δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρουν ανεξάρτητα προγράμματα σπουδών αλλά διοικούνται ενιαία και διαθέτουν ενιαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομές.

Αποστολή

Η αποστολή της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να αναπτύξει ανθρώπινους πόρους, να δημιουργήσει, να επεκτείνει και να μεταδώσει γνώση σχετική με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικότητας, και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Το όραμα του προγράμματος και των ειδικότερων κατευθύνσεων «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Μάρκετινγκ» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο στηρίζεται όλο και περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα διαχείρισης επιλογών, ενώ παράλληλα παρέχει επιστημονικά θεμέλια στη διοίκηση και το μάρκετινγκ, καθώς και ικανότητες αποτελεσματικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι επιστήμονες της διοίκησης επιχειρήσεων και έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες πληροφορίες σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την διοίκηση των επιχειρηματικών μονάδων στις οποίες εργάζονται.

Έτσι οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων.
 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών και δήμων) σε θέματα επιχειρηματικής πολιτικής και ανάπτυξης.
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο των επιχειρήσεων.
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) πάνω σε ζητήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων της Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις.
 • Προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Παροχή τουριστικών υπηρεσιών στο σύστημα και την αλυσίδα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Δημόσια διοίκηση, σχεδιασμός και πολιτική επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη, επιβολή και έλεγχος κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Διασφάλιση ποιότητας παροχής υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα

Για τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του τμήματος κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου των σπουδών τους εκτελούν την πρακτική τους άσκηση.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων.

Website