Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.

Ειδικότερα, τα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών εστιάζονται στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, των μαθηματικών, της στατιστικής, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής, πάντα σε συνδυασμό με αντικείμενα διοίκησης και οικονομίας.

Πρώτος Κύκλος

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Αποκαλούνται μαθήματα κορμού και είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές που εισάγονται στην κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής του πρώτου έτους προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα από το δεύτερο έτος σπουδών στις κατευθύνσεις

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων και
  • Μάρκετινγκ

Τα μαθήματα αυτά εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών για την προώθηση ειδικών σκοπών της επιχείρησης.

Οι συνδυασμοί των επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες ο φοιτητής μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής του τελευταίου ή προτελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία.

Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει προαγωγικό βαθμό σε ένα πλήθος από τρία (3) ή και περισσότερα μαθήματα που έχει ορίσει ο εισηγητής του θέματος, ο οποίος μπορεί να είναι τακτικό ή έκτακτο μέλος του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι χώροι και ο εξοπλισμός του ΤΕΙ, ενώ η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός ΤΕΙ σε οργανισμούς ιδρύματα, υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο εντός Ελλάδος όσο ακόμα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών, κατά το 8ο εξάμηνο, είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής στην εργασία και η εξοικείωση με τις συνθήκες που θα συναντήσει ως εργαζόμενος.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων ειδικότητας του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, εξασφαλίζοντας κατ” αυτόν τον τρόπο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και της φύσεως της εργασίας πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ Ι
Μακροοικονομική Θεωρία
Αρχές Μάνατζμεντ
Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στο Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ ΙΙ
Μικροοικονομική Θεωρία
Στατιστική
Λογιστική
Κοινωνιολογία
Ψυχολογία

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

3ο Εξάμηνο

Επικοινωνιακή πολιτική
Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
Εισαγωγή στη Διαφήμιση
Ελληνική και Διεθνής Οικονομική
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

4ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ
Δημόσιες Σχέσεις
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
Επιχειρηματικότητα
Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής εκστρατείας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5ο Εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και άμεσο Μάρκετινγκ
Δημιουργικό της Διαφήμισης

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ
Σύγχρονες τάσεις στο Μάρκετινγκ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

6ο Εξάμηνο

Στρατηγική Μάρκετινγκ
Ανάλυση Δεδομένων
Διεθνές Μάρκετινγκ
Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εργαλεία Διαδικτύου για Επιχειρήσεις
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Μάρκετινγκ
Δίκτυα Διανομής και Logistics
Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες
Προσωπικές Πωλήσεις

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πολιτικό Μάρκετινγκ
Τουριστικό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διοίκησης

3ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Αρχές Διαφήμισης
Ελληνική και Διεθνής Οικονομική
Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων
Πελατοκεντρικές Σχέσεις και Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Πωλήσεων
Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εφοδιαστική
Διοικητική Λογιστική
Δημόσιες Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ελεγκτική
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Μεθοδολογία Έρευνας
Λήψη Αποφάσεων
Διοίκηση Λειτουργιών

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Μάρκετινγκ
Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Επιχειρηματικότητα
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διεθνές Επιχειρείν
Σύγχρονες τάσεις στο Μάνατζμεντ
Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση