Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά 39 μαθήματα ανά κατεύθυνση εκ των οποίων:

  • 10 μαθήματα γενικής υποδομής
  • 9 μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας & ανθρωπιστικών σπουδών
  • 3 μαθήματα ειδικής υποδομής
  • 17 μαθήματα σε καθεμιά από τις 3 κατευθύνσεις

Οι κατευθύνσεις του τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων είναι οι:

  • Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Μουσειολογία
  • Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζονται με την ειδικότητα των σπουδών. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος

Τα τακτικά μέλη του επιστημονικού προσωπικού που διδάσκουν στο τμήμα είναι αυτά που προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας.

H επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας διαρκεί κατ’ ελάχιστο έξι μήνες (6) και μπορεί να επεκταθεί και πέραν από τη λήξη του τελευταίου έτους σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και αναπόσπαστο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενώ δεν θεωρείται μάθημα με την γνωστή μορφή της θεωρίας ή του εργαστηρίου αλλά χαρακτηρίζεται από δέκα (10) διδακτικές μονάδες.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή στο 8ο εξάμηνο.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας φοιτητής για να αποκτήσει το δικαίωμα έναρξης της πρακτικής του άσκησης είναι:

  • Να έχει περάσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
  • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομία
Γενικά μαθηματικά
Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ
Αρχές Τουρισμού
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομία
Αρχές, Μέθοδοι & Τεχνικές Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εισαγωγή στη Μουσειολογία
Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ψυχολογία

3ο Εξάμηνο

Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτισμού – Τουρισμού: Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομική Διάσταση
Τουριστική & Πολιτιστική Γεωγραφία
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
Ειδικές και εναλλακτικές μορφές Τουρισμού

4ο Εξάμηνο

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας
Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ηγεσία
Περιηγητισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά
Στατιστική
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Κατεύθυνση Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι
Διαχείριση του Ελεύθερου Χρόνου στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
Διοίκηση Επισιτισμού & Τροφοδοσίας Ι
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι
Διοίκηση Επισιτισμού & Τροφοδοσίας ΙΙ
Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διαχείριση κρίσεων στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό

7ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ
Σχεδιασμός και Προώθηση Πολιτιστικών και Τουριστικών Προϊόντων
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Τοπική – Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μονάδων Πολιτισμού
Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

Κατεύθυνση Μουσειολογίας

5ο Εξάμηνο

Μουσειολογία
Μουσειογραφία
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Μουσείων & Εκθέσεων
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας
Μεθοδολογία Ερευνας των Πηγών στη Μουσειολογία
Η Τέχνη και ο Κόσμος της

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Πολιτιστικών Οργανισμών
Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση Εκθεσιακού Υλικού
Μουσεία & Επικοινωνία – Το κοινό των Μουσείων
Σύγχρονα Μουσεία – Ερμηνεία Συλλογών & Εκθέσεων
Οργάνωση και Διαχείριση Συλλογών
Ανθρωπολογία του Ελληνικού Πολιτισμού & οι μουσειακές της εφαρμογές

7ο Εξάμηνο

Μουσειοπαιδαγωγική
Γλώσσα και εικόνες: Εργαλεία τεκμηρίωσης Πολιτισμού
Οργάνωση και Διεξαγωγή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Εκπόνηση Μουσειολογικής & Μουσειογραφικής Μελέτης
Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

Κατεύθυνση Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων

5ο Εξάμηνο

Επικοινωνιακή Πολιτική Ι
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός I
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Πολιτική Κοινωνιολογία
Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής

6ο Εξάμηνο

Επικοινωνιακή Πολιτική ΙΙ
Επικοινωνιακός Προγραμματισμός ΙΙ
Διαφήμιση, Δημοσιότητα, Δημοσκοπήσεις
Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω internet & social media
Εφαρμογές της Επικοινωνίας σε Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες

7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Επικοινωνιακών κρίσεων
Πολιτιστική επικοινωνία
Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση
Branding, Επικοινωνία και Πολιτισμός
Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία