Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) (1607)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Γι’ αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

Οι απόφοιτοι του τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν επιλέξει μία από τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

  • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα, και Ανθρώπινοι Πόροι και
  • Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Ενώ μελλοντικά οι κατευθύνσεις μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω.

Με αυτό το μίγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά II
Προγραμματισμός
Διοικητική Λογιστική
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

3ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Προγραμματισμός IΙ
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II
Βάσεις Δεδομένων

4ο Εξάμηνο

Αλγόριθμοι
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μαθηματικός Προγραμματισμός

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

6ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Έρευνα Μάρκετινγκ
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Διαχείριση Λειτουργιών
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Προώθηση Πωλήσεων και Δημόσιες Σχέσεις
Εκπόνηση Εργασίας

Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Λειτουργικά Συστήματα
Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού
Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
Εκπόνηση Εργασίας

7ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ποιότητας
Οργανωσιακή Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Εκπόνηση Εργασίας

Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
Τεχνολογίες Επικοινωνιών
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων
Εκπόνηση Εργασίας

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Εκπόνηση Εργασίας

Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Τεχνολογίες Εξιχνίασης Ψηφιακού Εγκλήματος
Ανάπτυξη Κοινωνικών Δικτύων
Εκπόνηση Εργασίας