Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) (1607)