Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (240)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών.

Κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο 6ο και 7ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Μαθήματα Κατεύθυνσης και Ελεύθερης Επιλογής

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του.

Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει είτε (α) μία μόνο κύρια κατεύθυνση (major) ή (β) δύο κατευθύνσεις δηλαδή μία κύρια (major) και μία δευτερεύουσα (minor). Η περίπτωση (α) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν επιπλέον μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ. Η περίπτωση (β) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης συν οποιαδήποτε μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, και με υπό την επίβλεψη του Καθηγητή-Συμβούλου, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα τα οποία καλύπτουν και εξυπηρετούν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Η εξειδικευμένη γνώση του 6ου και 7ου εξαμήνου στηρίζεται στο επιστημονικό υπόβαθρο των πέντε πρώτων εξαμήνων και συνδυάζεται ενεργά με την αντίστοιχα στοχευμένη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Πρακτική Άσκηση

Στην πρακτική άσκηση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά προβλήματα αιχμής των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογή ακαδημαϊκής γνώσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή συνεχών αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ως το επιστέγασμα των σπουδών και η αφετηρία της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων. Αποτελεί για τις συνεργαζόμενες εταιρείες μία άψογη ευκαιρία εύρεσης στελεχών και μεταφοράς πανεπιστημιακής γνώσης αιχμής στην επιχειρηματική πρακτική.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και τεσσάρων ημερών ανά εβδομάδα καθώς την πέμπτη ημέρα οι φοιτητές συμμετέχουν στο σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης, όπου συζητούν την εργασία τους με καθηγητές του τμήματος.

Κάθε φοιτητής επιβλέπεται από έναν καθηγητή μέσω τακτικών συναντήσεων και συνεχούς επικοινωνίας, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, την αξιοποίηση των μεθόδων και τεχνικών του προγράμματος σπουδών και τη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.

Κάθε εταιρεία προσφέρει μία συνοπτική περιγραφή ανά προσφερόμενη θέση, αξιολογεί τους ενδιαφερόμενους και ορίζει έναν αντίστοιχο επιβλέποντα.

Κατευθύνσεις

Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

Η Επιχειρησιακή Έρευνα, ως παραδοσιακή προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων, αλλά και η Διοικητική Επιστήμη ως σύγχρονη και διευρυμένη εκδοχή της, αποτελούν μία διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική περιοχή, η οποία μάλιστα βιώνει μία εκ νέου ακμή κατά την τελευταία δεκαετία, ακριβώς λόγω του αυξημένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των σύγχρονων προβλημάτων λήψης αποφάσεων.

Η κατεύθυνση αυτή παρέχει εργαλεία και μεθόδους για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την υπολογιστική επίλυση του συνόλου των εφαρμογών, οι οποίες αναλύονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (Logistics, Παραγωγή, Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Προγραμματισμός Έργων). Η έμφαση δηλαδή στην κατεύθυνση αυτή είναι περισσότερο στις μεθόδους και τις μαθηματικές ή αλγοριθμικές θεμελιώσεις των εφαρμογών και υπολογιστικών προβλημάτων.

Συνεπώς ο σχεδιασμός της κατεύθυνσης στοχεύει σε μία οριζόντια (και όχι κάθετη) προσέγγιση όλων των εφαρμογών, με σκοπό ο απόφοιτος να είναι ευέλικτος και ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο απόφοιτος της κατεύθυνσης θα μπορεί εξίσου επιτυχώς να εργαστεί ως αναλυτής εντός μίας εξειδικευμένης επιχείρησης (στους τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, των logistics και των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης έργων κλπ) όσο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων εντός μίας συμβουλευτικής εταιρείας η οποία εξυπηρετεί άλλους οργανισμούς.

Παράλληλα, η οριζόντια προσέγγιση της κατεύθυνσης οδηγεί στη δόμηση ενός στέρεου υποβάθρου σε αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους λήψης αποφάσεων, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά αντικείμενα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (από Επιστήμη Υπολογιστών μέχρι Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης περιλαμβάνει:

 • Την εμβάθυνση σε μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων
 • Την εξέταση θεμελιωδών αλλά και εξειδικευμένων θεμάτων Διοίκησης Παραγωγής και Λειτουργιών
 • Την εις βάθος ανάλυση μεθόδων Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
 • Το σχεδίασμά αλγορίθμων και μεθόδων Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης
 • Την μοντελοποίηση στοχαστικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω στοχαστικών διαδικασιών ή προσομοίωσης

Το σύνολο των μαθημάτων περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και ανάλυση-επίλυση εφαρμογών και περιπτώσεων μελέτης, καθώς και την εισαγωγή στη χρήση σχετικού λογισμικού ή στο προγραμματισμό αλγορίθμων.

Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

Η πληροφορική έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε, επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, σχετιζόμαστε και διασκεδάζουμε ενώ παράλληλα έχει μετατρέψει σε μια δεκαετία μικρές εταιρίες σε επιχειρηματικούς κολοσσούς. Στόχος της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι να δώσει στους φοιτητές που την επιλέγουν τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της πληροφορικής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε:

να παρέχει μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται εξειδικευμένη γνώση τόσο στην θεωρία όσο και (σημαντικότερα) στην πρακτική εφαρμογή, για όλες τις κύριες κατηγορίες πληροφοριακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο επιχειρηματικό και οργανωσιακό περιβάλλον, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και διοίκησής τους και

να κεφαλαιοποιεί και να εξειδικεύει τις σημαντικές βασικές γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικής πληροφορικής (business computing) που έχει αποκτήσει ο σπουδαστής του τμήματος στα πρώτα έτη σπουδών του μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων πληροφορικής που έχει παρακολουθήσει.

Ο τελικός στόχος της κατεύθυνσης είναι να προετοιμάζει — με τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προσφέρει — το μελλοντικό τεχνικό ή διοικητικό στέλεχος ενός οργανισμού για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο εκάστοτε εργασιακό του περιβάλλον αναφορικά με την παραγωγική, ισόρροπη, και συχνά καινοτομική ένταξη της πληροφορικής στο οργανωσιακό σύστημα.

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν:

 • ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων,
 • ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής μεσαίων και μεγάλων οργανισμών σε θέσεις αναλυτών, προγραμματιστών ή υπευθύνων έργων (project managers) πληροφοριακών συστημάτων,
 • ως ειδικοί σε νέες ειδικότητες που σχετίζονται με: την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου, κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη κινητών εφαρμογών, ηλεκτρονική μάθηση, επιχειρήσεις του διαδικτύου, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι

Στόχος της κατεύθυνσης στρατηγικής και ανθρώπινων πόρων είναι να δώσει στους φοιτητές που την επιλέγουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες εργασιακές σχέσεις.

Η κατεύθυνση στρατηγικής και ανθρώπινων πόρων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε:

• να παρέχει, μέσω των μαθημάτων της, γνώσεις τόσο στην θεωρία όσο και στην πρακτική εφαρμογή, για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσίας καθώς και για θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και υλοποίησης στρατηγικών αλλαγών, στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας

• να διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης και να αναπτύσσει τις διοικητικές, οργανωτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις

• να βοηθήσει τους φοιτητές που την επιλέγουν να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση της επιχειρηματικής στρατηγικής με την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της επιχείρησης

• να συνδράμει τους αποφοίτους που τους ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα στην κατανόηση των λειτουργιών και του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μικρή επιχείρηση ή σε ένα start-up

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν ως:

Διοικητικά στελέχη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό Στελέχη σε διευθύνσεις ανθρωπίνων πόρων Στελέχη σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις Εκπαιδευτές – εξωτερικοί συνεργάτες επιχειρήσεων Επιχειρηματίες

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητά τους να διαθέτουν στους πελάτες το κατάλληλο προϊόν, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και στη σωστή τιμή. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η Διοίκηση των Λειτουργιών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μιας επιχείρησης. Η Διοίκηση Λειτουργιών διασφαλίζει την παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με τον πιο οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στοχεύει στο σχεδίασμά και τον έλεγχο των ροών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και πληροφορίας ώστε το τελικό προϊόν να διατίθεται στον πελάτη την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και στην σωστή τιμή. Ο συνδυασμός και ο συντονισμός αυτών των δύο τομέων αποτελεί το ζητούμενο της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατεύθυνση σπουδών «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (η μοναδική σε προπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά ΑΕΙ) ασχολείται με:

• Το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, και τον έλεγχο επιχειρησιακών λειτουργιών για την παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

• Το συντονισμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μία εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος

Το σχεδίασμά, την οργάνωση και την αξιολόγηση των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας: αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο

• Τη διαχείριση των προμηθειών και της ζήτησης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μέσα από τα θέματα αυτά οι απόφοιτοι του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αναπτύσσουν μία ολιστική αντίληψη σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση μιας επιχείρησης και αποκτούν γνώσεις που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε τομείς όπως:

 • Τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων
 • Τμήματα Logistics και Supply Chain Management όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων
 • Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Logistics, όπως 3rd Party Logistics, Μεταφορικές Εταιρίες, εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων (π.χ. 4PL)
 • Οργανισμοί και επιχειρήσεις στον τομέα των Μεταφορών

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσφέρει την δυνατότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς κλπ) αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώνταςτις δυνατότητας των ψηφιακών μέσων (πχ Διαδίκτυο). Η καινοτομία επίσης είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία, εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης Σπουδών είναι:

• Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε τεχνικά και οργανωσιακά θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν

• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας και στρατηγικής στην δυναμική νέα επιχειρηματικότητα

• Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν:

• Ως στελέχη ειδίκευσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακάς εφαρμογές / υπηρεσίες κλπ

• Ως στελέχη επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες / τεχνολογίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (πχ service providers κλπ)

• Ως στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων που βοηθούν και υποστηρίζουν την δημιουργία και λειτουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

• Ως στελέχη (αλλά και ιδρυτές) καινοτόμων νέων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες με έμφαση το διαδίκτυο, τις κινητές συσκευές και άλλα ψηφιακά μέσα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Λογιστική

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά II
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση
Προγραμματισμός
Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Μαθήματα Επιλογής
Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Βάσεις Δεδομένων
Προγραμματισμός II

4ο Εξάμηνο

Μαθηματικός Προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

6ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κατεύθυνση Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Διοίκηση Ποιότητας

Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Μαθήματα Επιλογής
Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού
Εκπόνηση Εργασίας

7ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Ανάπτυξη Κοινωνικών Δικτύων

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Κατεύθυνση Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής
Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας
Ανάλυση Επενδύσεων
Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή
Εκπόνηση Εργασίας

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία

Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Οργανωσιακή Θεωρία

Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου
Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Έρευνα Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Μεταγλωττιστές
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
Λογιστική Κόστους
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ (Διοίκηση Απόδοσης)
Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
Διοίκηση Πωλήσεων
Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ
Διαπραγματεύσεις
Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Λειτουργικά Συστήματα