Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1544)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 με έδρα την Κοζάνη και προέκυψε από τη συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και γενικότερα η υψηλή κατάρτιση στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της πληροφορικής και των ποσοτικών μεθόδων στη λήψη αποφάσεων, με απώτερο στόχο τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα καθώς σήμερα, οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Παράλληλα, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωσιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα σύγχρονα στελέχη.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει ένα πλούσιο συνδυασμό εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής σε τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, που συνδέονται επιτυχώς με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, συνθέτοντας ένα πλούσιο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του απόφοιτου του ΔΕΤ.

Ως απόφοιτοι του Τμήματος, που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα:

 • Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
 • Επικοινωνία και Ψηφιακή Επικοινωνία
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Οικονομικά/Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά
 • Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics)
 • Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία
 • Περιβάλλον/ Ενέργεια
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
Website