Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1544)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει αναμορφώσει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, όντας σύγχρονο και καλύπτοντας τις πιο βασικές αρχές στη Διοίκηση και στην Τεχνολογία.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη) και για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε:

  • 38 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα
  • 2 Υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας
  • 12 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
  • 12 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ)

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία που αντιστοιχεί σε δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την αίτηση του φοιτητή, πριν από την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας.

Κατά την περίοδο συγγραφής της πτυχιακής εργασίας απαιτείται συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον επόπτη, ενώ η πτυχιακή εργασία παραδίνεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Πληροφορική, Υλικό και Λογισμικό
Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Μεθοδολογία Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας
Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας
Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη

2ο Εξάμηνο

Πληροφορική Επιστήμη και Πρακτική
Μικροοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ
Αναπτυξιακή-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Δυνατότητες και Εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Μακροοικονομική Ανάλυση
Διοικητική Λογιστική-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
English for Management and Technology Purposes 1
Δίκαιο και Οικονομία
Διδακτική Μεθοδολογία & Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

4ο Εξάμηνο

Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Ηγεσία και Θεωρίες Ηγεσίας στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις
Κοινωνιολογία
English for Management and Technology Purposes 2
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα & Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

5ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Ρητορική, Επικοινωνία στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις
Βάσεις δεδομένων
Οικονομετρία
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ολιστικότητα στην Εκπαίδευση

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων
Επιστήμη Δεδομένων
English for Academic Purposes
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

6ο Εξάμηνο

Δημόσιες Σχέσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις
Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Επαγγέλματος
Αρχικοποίηση και ανασύνθεση Υπολογιστή

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος
English for Academic Purposes ΙΙ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

7ο Εξάμηνο

Ηθική στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις
Στρατηγική επιχειρήσεων και Εταιρική Διακυβέρνηση
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Τεχνολογίες Νέφους

8ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οργανισμών
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία
Διαφήμιση και Σύγχρονη Τεχνολογία

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Blockchain και Κρυπτονομίσματα
Οικονομία και Περιβάλλον
Δίκαιο Πληροφορικής
Αναλυτική Επιχειρήσεων