Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1606)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Πληροφορική Τεχνολογία
Μικροοικονομική Ανάλυση
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
Μακροοικονομική Ανάλυση
Στατιστική Επιχειρήσεων
Αγγλικά

3ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
Βάσεις Δεδομένων
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Αστικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Χρήμα, Πίστη και Τράπεζες
Μεθοδολογία Έρευνας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα CRM

5ο Εξάμηνο

Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων
Διοικητική Λογιστική
Επιχειρηματική Ευφυία

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Αρχές Μάρκετινγκ
Προγραμματισμός
Εργατικό Δίκαιο
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

6ο Εξάμηνο

Εξόρυξη Δεδομένων στη Λογιστική
Ελεγκτική
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
Εφαρμογές Εξόρυξης Δεδομένων
Κοστολογικά Συστήματα στη Λήψη Αποφάσεων
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Πληροφοριακά Συστήματα Εμπορικής Διαχείρισης
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική
Πρακτική

7ο Εξάμηνο

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική
Σύγχρονα Κοστολογικά Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με Συστήματα ERP
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
Θέματα Φορολογίας
Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση με Συστήματα ERP
Χρηματιστηριακή Αγορά
Αγγλικά ΙΙ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8ο Εξάμηνο

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Πρακτικές
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Θεσμοί και Πολιτικές της ΕΕ
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου
Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων
Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Θέματα Φορολογίας ΙΙ
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εμπορικό Δίκαιο
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Πτυχιακή
Πρακτική ΙΙ