Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (672)

Το Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε πριν 35 χρόνια, ως τμήμα Λογιστικής και το 2012 μετεξελίχθηκε σε τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά. To 2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας τη σημερινή του μορφή.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του προγράμματος σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα ελληνικών και διεθνών αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών έχουν ληφθεί υπόψη οι επαγγελματικές ιδιαιτερότητες  της ελληνικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν υψηλό βαθμό απορροφητικότητας από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον πολύ μεγάλο βαθμό ζήτησης του Τμήματος στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών.

Η δομή του τμήματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της λογιστικής και οικονομικής επιστήμης, στις τεχνολογικές εφαρμογές τους καθώς και στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του λογιστή σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση των πτυχιούχων σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος Λογιστής και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές γνώσεις στα πεδία της οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
  • Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Συντάσσει καταστάσεις μισθοδοσίας
  • Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους
  • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές
  • Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες
  • Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους
Website