Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (672)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων δίνεται μια ενιαία βασική εκπαίδευση, ενώ κατά τη διάρκεια των επόμενων εξαμήνων προστίθενται και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ενδεικτικά περιλαμβάνονται κυρίως μαθήματα εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής-φορολογικής, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ, της μακροοικονομίας, της μικροοικονομικής, των διεθνών οικονομικών σχέσεων, των μαθηματικών, της στατιστικής κτλ, σε τέτοια έκταση και βάθος ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές οι θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται στη σύγχρονη επιστήμη της λογιστικής.

Στα μαθήματα ειδικότητας ενδεικτικά περιλαμβάνονται η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Λογιστική Κόστους, η Μηχανογραφημένη Λογιστική, Φοροτεχνικά θέματα και Ειδικές Λογιστικές, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) κτλ. Στην ιδιαίτερη κατηγορία των κατ’ επιλογήν μαθημάτων περιλαμβάνονται μαθήματα που παρέχουν γνώσεις για περαιτέρω εξειδίκευση.

Γενικότερα το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην:

  • παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης και των επιδράσεων αυτής στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους πτυχιούχους οι οποίες θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Πρακτική Άσκηση

Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης που παρέχεται μετά το τέλος του 7ου εξαμήνου, είτε δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, πραγματοποιείται σε αντικείμενα της ειδικότητας, σε χώρους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Καθώς το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής έχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς της αλλοδαπής προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του εξωτερικού αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Επιχειρησιακή Πληροφορική
Αστικό Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Στατιστική
Εμπορικό Δίκαιο
Μεθοδολογία Έρευνας

3ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ
Στατιστική για Επιχειρήσεις
Λογιστική Κόστους
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Θεσμοί και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αγγλικά

4ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Εργατικό Δίκαιο

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Φορολογία Εισοδήματος
Λογιστική Έμμεσων Φόρων
Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Χρηματοπιστωτικό & Τραπεζικό Δίκαιο
Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Φορολογία Εισοδήματος
Λογιστική Έμμεσων Φόρων
Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Επιχειρησιακά Αγγλικά
Λογιστική Εταιρειών
Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Επιχειρησιακά Αγγλικά
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Μαθήματα επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Λογιστική Εταιρειών
Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
Ελεγκτική
Ειδικά Θέματα Λογιστικής Τυποποίησης

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηματική Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
Δημόσια Οικονομική ή
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηματική Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Ελεγκτική
Ειδικά Θέματα Λογιστικής Τυποποίησης
Δημόσια Οικονομική ή
Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Λογιστική Δημοσίου
Τραπεζική Λογιστική

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Κινδύνων
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ή
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Διαχείριση Κινδύνων

Μαθήματα επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Λογιστική Δημοσίου
Τραπεζική Λογιστική ή
Πρακτική Άσκηση