Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1244)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά 54 μαθήματα (34 Υποχρεωτικά και 20 Υποχρεωτικά Επιλογής), ενώ το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα.

Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα προσφέρονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα. Στα επόμενα δύο εξάμηνα (5ο και 6ο) προσφέρονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα (1) ακόμη Υποχρεωτικό Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων.

Τέλος, στα τελευταία δύο εξάμηνα προσφέρονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει δύο (2) ακόμη Υποχρεωτικά Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων. Στο τελευταίο εξάμηνο προσφέρεται επίσης στον φοιτητή, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε σαράντα (40) μαθήματα.

Πρακτική Άσκηση

Στον φοιτητή προσφέρεται προαιρετικά η δυνατότητα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, λογιστικά γραφεία, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.).

Στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • Ο συσχετισμός θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
  • Η ενημέρωση και συμμετοχή των φοιτητών στη διάρθρωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών

Πτυχιακή Εργασία

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Πανεπιστημίου. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός πανεπιστημίου, σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ. ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) εξάμηνο. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι δυνατό να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Διοικητική των Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική Επιχειρήσεων
Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

3ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Αρχές Μάρκετινγκ
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Ειδικές – Κλαδικές Λογιστικές
Λογιστική Κόστους
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

5ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα
Λογιστική Εταιρειών
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & ERP
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Οικονομική της Εργασίας & Εργασιακές Σχέσεις
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος
Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά

6ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Φορολογία Εισοδήματος
Διεθνής Οικονομική
Φορολογικό Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Ψηφιακή Οικονομία
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Δεδομένων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Αγγλικά για Επιχειρήσεις

7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων
Ελεγκτική
Διοικητική Λογιστική & Πληροφόρηση

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Οικονομική της Εργασίας & Εργασιακές Σχέσεις
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος
Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά

8ο Εξάμηνο

Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Μεθοδολογία Έρευνας
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Ψηφιακή Οικονομία
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Δεδομένων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Αγγλικά για Επιχειρήσεις