Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1244)

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΤο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το 2013 και αποτελεί μετεξέλιξη ουσιαστικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου που έχει πλέον καταργηθεί.

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Αποστολή Τμήματος

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών εξειδικεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους απόφοιτους του τμήματος, ώστε αυτοί με την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να:

 • Τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα
 • Εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ., τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Συντάσσουν και να αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και να μπορούν να τους διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος
 • Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης
 • Εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες και να παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
 • Πραγματοποιούν αναλυτική κοστολόγηση και να εξάγουν στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική γενικά

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως Χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Του Λογιστή − Φοροτέχνη
 • Του Χρηματοοικονομικού και Χρηματιστηριακού συμβούλου και αναλυτή
 • Του Εσωτερικού Ελεγκτή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού στελέχους
 • Του Εκπαιδευτικού σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
 • Του στελέχους του Δημόσιου τομέα
Website