Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1430)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανά εξάμηνο.

Τα δύο τελευταία έτη του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα μίγμα από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, οικονομικά μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική βάση για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Τα μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη και προσφέρουν την δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της θεωρίας με την πράξη, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο. Yπολογίζεται ως μάθημα επιλογής ενώ στην περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο έτος οφείλει να παρακολουθήσει εννέα (9), αντί για δέκα (10) μαθήματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
Αστικό Δίκαιο
Μικροοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική
Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Μακροοικονομική Ανάλυση
Οικονομικά Μαθηματικά
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική
Πληροφοριακά Συστήματα
Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο

Φορολογική Λογιστική
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων ΙΙ
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο
Μεθοδολογία Έρευνας

6ο Εξάμηνο

Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση
Διοικητική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Εναλλακτικές Επενδύσεις
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Επιχειρηματική Ευθύνη
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Αναλογιστική

7ο Εξάμηνο

Προχωρημένη Λογιστική
Ελεγκτική: Εσωτερικός Έλεγχος
Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
Διοικητική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζών
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

8ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών
Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος
Διαχείριση Κινδύνου

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο
Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας
Πτυχιακή Εργασία (αντί 1 μαθήματος επιλογής)