Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Μεσολόγγι, ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων τμημάτων των πρώην ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η μακροχρόνια προσφορά του στην Λογιστική επιστήμη, η αναγνώριση του επιπέδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που παρέχει και η τεκμηριωμένη επιστημονική και επαγγελματική αποδοχή των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, με την ένταξη της Χρηματοοικονομικής επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα συμπληρώσει και θα διευρύνει το πρόγραμμα σπουδών του, το Τμήμα καλύπτει αποτελεσματικότερα την αδιάλειπτη ζήτηση επιστημονικά καταρτισμένων λογιστών και χρηματοοικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και προσφέρει στους φοιτητές του την ευκαιρία όχι μόνο να αποτελούν δυναμικά και καταρτισμένα στελέχη στην επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά να τοποθετούνται ως αυθύπαρκτες επιστημονικές οντότητες στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών μέσω της εισαγωγής νέων μαθημάτων και αναγκαίων προσαρμογών εξυπηρετεί τις παρακάτω γνωστικές ανάγκες:

 • Εμβαθύνει στην ανάλυση των σύγχρονων θεωριών και συστημάτων Λογιστικής και κριτική διερεύνηση των τρόπων λογιστικής καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, βάση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π).
 • Αποδίδει έμφαση στους κλάδους της Λογιστικής επιστήμης που ασχολούνται με την ανάλυση των λογιστικών δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη Διοίκηση (Διοικητική Λογιστική – Managerial Accounting) και τους επενδυτές (Χρηματοοικονομική Λογιστική – Financial Accounting).
 • Περιλαμβάνει την ανάλυση θεμάτων λογιστικής τα οποία σχετίζονται άμεσα με την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως η λογιστική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).
 • Ανασυντάσσει και αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στα εργαλεία της Πληροφορικής τα οποία σχετίζονται με την διάχυση των λογιστικών πληροφοριών και την επεξεργασία τους με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.
 • Εισάγει τη διδασκαλία οικονομετρικών τεχνικών με σκοπό τη επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση εμπειρικής έρευνας στην Λογιστική – Χρηματοοικονομική Επιστήμη.
 • Ενισχύει τις εργαστηριακές υποδομές του τμήματος σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με τη δημιουργία τριών νέων εργαστηρίων:
  • του εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με σκοπό τη σύνδεση της λογιστικής θεωρίας με την εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση,
  • του εργαστηρίου Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και
  • του εργαστηρίου Στατιστικής.
 • Εισάγει το μάθημα της μεθοδολογίας στην επιστημονική έρευνα με σκοπό να αποκτήσουν οι σπουδαστές του τμήματος, αλλά και οι μελλοντικοί υποψήφιοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή εξωτερικού, την απαραίτητη επιστημονική και ερευνητική δεοντολογία που διέπει την επιστημονική έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών.
 • Ενσωματώνει και προσαρμόζεται στις αλλαγές που επέβαλε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο περιεχόμενο των μαθημάτων που σχετίζονται με τη φορολογία εταιρειών, φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Επικαιροποιεί τα λογιστικά λογισμικά πακέτα των εργαστηρίων Λογιστικών Εφαρμογών με βάση τα προγράμματα που έχουν ευρεία απήχηση στην αγορά με στόχο την άμεση πρόσβαση των πτυχιούχων του Τμήματος στην αγορά εργασίας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου προσαρμογής τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχοντας αποκτήσει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών είναι σε θέση:

 • Να στελεχώνουν, με υψηλό επίπεδο γνώσης, οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές – ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Να παρέχουν υψηλής ποιότητας και υπευθυνότητας λογιστικές, φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, απασχολούμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Να προχωρούν στην εξέλιξή τους όσον αφορά στο βαθμό τάξης της άδειας του Λογιστή -Φοροτεχνικού ή των βαθμιδών πιστοποίησής τους ως ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Η επιστημονική διεύρυνση του προγράμματος σπουδών του μητρικού Τμήματος Λογιστικής με την συμπερίληψη του χρηματοοικονομικού τομέα, και την εξέλιξή του ως Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, συνθέτει ένα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διευρύνουν τις σπουδές τους συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακά προγράμματα  ή διεκδικώντας αποτελεσματικότερα τη θέση τους στο χώρο της εξαρτημένης εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης σε όλο το φάσμα του επιχειρείν ή του Δημόσιου Τομέα, μεταξύ άλλων, ως αυτοαπασχολούμενοι λογιστές, στελέχη λογιστηρίων κάθε είδους επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, στελέχη Ελεγκτικών ή Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζικά, ξενοδοχειακά ή ναυτιλιακά στελέχη.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μπορούν επίσης να απασχολούνται σε λογιστήρια στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα, που έχουν οργανική σχέση σε θέματα:

 • τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π.
 • τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Oικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλία απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
 • σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κ.λ.π.
 • ενημέρωση καρτελών.
 • καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
 • μισθοδοσία.
 • τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xι) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών προμηθειών κ.λ.π.
Website