Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα τη μακρόχρονη εμπειρία του τμήματος Λογιστικής, τους επιδιωκόμενους στόχους και σκοπούς του, τον ενεργό ρόλο και συμμετοχή των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας και την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος μαζί με την πτυχιακή εργασία είναι 40 και διακρίνεται σε μαθήματα:

  • Διοίκησης-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Γενικής Υποδομής
  • Ειδικής Υποδομής
  • Ειδικότητας

Η διάρκεια σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους δραστηριότητας και εφαρμογής της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα.

Για την απόκτηση του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 39 μαθημάτων πλέον της πτυχιακής εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) και ειδικότητας (ΜΕ). Ειδική κατηγορία συνιστούν τα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. Αυτή η κατηγορία των μαθημάτων είναι στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης του 10% του συνόλου. Στο πρόγραμμα σπουδών διατίθενται και προαιρετικά μαθήματα, αυτά που δεν δηλώνονται μεταξύ των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και η απασχόληση του ασκούμενου σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών τού υποψηφίου και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Επιχείρηση, Φορέα ή Δημόσιο και Ιδιωτικό Οργανισμό (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που διαθέτει λογιστήριο ή ανεξάρτητο οικονομικό τμήμα καθώς και τραπεζικές, ξενοδοχειακές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις έναρξης της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθες:

  • Να είναι φοιτητής του ογδόου ή μεγαλύτερου εξαμήνου,
  • Να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας, και
  • Να έχει φοιτήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του.

Η πρακτική άσκηση κάθε ασκούμενου, που εποπτεύεται από εντεταλμένο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, αποσκοπεί όχι μόνο στην πρακτική εφαρμογή της επιστήμης που σπουδάζει σε συνθήκες και απαιτήσεις πραγματικής αμειβόμενης εργασίας αλλά και στην ανατροφοδότηση (feedback) του Τμήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες διαρκώς συλλέγονται και επεξεργάζονται από το τμήμα με σκοπό αφενός τη διαχείριση και αποκωδικοποίησή τους και αφετέρου τη διαμόρφωση κεφαλαίου γνώσης προκειμένου να επιχειρούνται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος με σκοπό να το καθιστούν ευέλικτο, σύγχρονο και αναπροσαρμόσιμο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος, σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η πτυχιακή εργασία σκοπεύει να δομήσει τον γραπτό επιστημονικό λόγο κάθε τελειόφοιτου μέσα από την επιστημονική έρευνα, την εφαρμογή, την τεκμηρίωση ή και την ορθόδοξη αναίρεση του status quo παραδοχών ή κανόνων στα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών του.

Η πτυχιακή εργασία απαιτεί από τους φοιτητές του τμήματος να εντρυφήσουν στην έρευνα, εφαρμογή και τεκμηρίωση λύσεων σε δεδομένα προβλήματα, να καταγράψουν προτάσεις από το προϊόν της έρευνάς τους και να υποδείξουν περαιτέρω πεδία έρευνας στα πλαίσια της αναζήτησής τους μέσω του θέματος της πτυχιακής εργασίας που θα κληθούν να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν ενώπιον εξεταστικής τριμελούς επιτροπής από μέλη επιστημονικού προσωπικού του τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Αρχές Αστικού Δικαίου
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Γενική Λογιστική
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Οικονομικές και Διοικητικές Εφαρμογές με υπολογιστικά φύλλα
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Γενική Λογιστική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Αρχές Εργατικού Δικαίου
Στατιστική Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
Λογιστική Εταιρειών – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις
Φορολογική Λογιστική Ι

4ο Εξάμηνο

Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Βιομηχανική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνές Εμπόριο
Αρχές Μάρκετινγκ
Στοιχεία Δημόσιου & Φορολογικού Δικαίου

6ο Εξάμηνο

Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι – Διαχείριση Αποθήκης
Λογιστική Δημόσιων Οργανισμών
Κλαδική Λογιστική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων & Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Ορολογία Ξένης Γλώσσας

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Χρηματοοικονομική
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Διοικητική Λογιστική – Πρότυπο Κόστος

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση