Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής παρέχει δεξιότητες και άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων,  και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Επίσης, προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος διακρίνονται σε:

Μαθήματα Υποδομής τα οποία παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους χώρους.

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έμφαση δίνεται σε περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία, ενώ στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση σε τριάντα εννέα (39) μαθήματα,
  • Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
  • Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το 7ο εξάμηνο στο πραγματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών.

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Διοικητική των Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Οικονομικά Μαθηματικά
Πληροφορική Ι
Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Στατιστική Επιχειρήσεων
Πληροφορική ΙΙ
Εργατικό Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αρχές Μάρκετινγκ
Λογιστική Εταιριών
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

4ο Εξάμηνο

Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια
Λογιστική Κόστους
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Οικονομική Ιστορία

5ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
Φορολογική Λογιστική
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Οικονομική της Εργασίας & Εργασιακές Σχέσεις
Εφοδιαστική
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6ο Εξάμηνο

Ελεγκτική
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

7ο Εξάμηνο

Μεθοδολογία Έρευνας
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων
Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Δεοντολογία Επαγγέλματος
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση