Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τις Σέρρες, εκπαιδεύει εξειδικευμένο προσωπικό που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του θα στελεχώσει την αγορά με ικανά μέλη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα καθώς οι απόφοιτοι του τμήματος απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, λογιστικά γραφεία κ.α.

Στους σπουδαστές παρέχονται τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα Λογιστικής, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Προσωπικού, Λογιστικής Κόστους κ.α., ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στις απαιτήσεις των επαγγελματιών παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και γενικότερα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Η διδασκαλία στο Τμήμα συμπεριλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και εργασιακούς χώρους, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διαπρέπουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται δυνατό, διότι το τμήμα εφοδιάζει τους αποφοίτους του όχι μόνο με τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και με ευαισθησίες για τα κοινωνικά θέματα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, τις αξιόλογες υποδομές σε εργαστηριακό – τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει, καθώς και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό του.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
  • Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις.
  • Καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης, αποτίμησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων.
  • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
  • Γνωρίζει και αξιοποιεί τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες.
  • Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη Λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.
Website