Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις.

Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ενώ τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) ανήκουν σε ένα από τους τρεις Τομείς.

  • Τομέας Οικονομικών και Επιχειρησιακών Μαθημάτων
  • Τομέας Ποσοτικών, Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής
  • Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων δίνεται μια ενιαία βασική εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου), έκτου (6ου) και έβδομου (7ου) εξαμήνου γίνονται μαθήματα Ειδικής Υποδομής.
Στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση (6 μηνών) και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης κατ’ επιλογήν εξειδικευμένων μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

Τέλος η πτυχιακή εργασία πριν από τη λήψη του πτυχίου δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, με κατάλληλη αναλυτική και συνθετική εργασία και με αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα και πρακτική παρατήρηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.

Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με τη δομή και τη διάρκεια σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση, διάρκειας 6 μηνών και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Η πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε αντικείμενα της ειδικότητας, σε χώρους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να οργανώνουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του μιας επιχείρησης.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Γενικά & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Πληροφορική & Αλγόριθμοι

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Γενική Λογιστική
Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

3ο Εξάμηνο

Οικονομική των Επιχειρήσεων
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Λογιστική Εταιρειών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

4ο Εξάμηνο

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Αρχές Μάρκετινγκ Ι

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δίκτυα & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου

5ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Κοστολόγηση
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Στατιστική & Οικονομετρικά Υποδείγματα
Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Καινοτομία & Ολική Ποιότητα
Στοιχεία Δημόσιου & Φορολογικού Δικαίου

6ο Εξάμηνο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Επιχειρηματικότητα
Διοικητική Λογιστική
Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δημόσια Λογιστική
Λογιστική Ομίλων & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων

7ο Εξάμηνο

Οικονομικοτεχνικές Μελέτες
Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Ελεγκτική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Κινδύνου
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Προαιρετικά

Θεωρητικά μαθήματα άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας