Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κατανέμεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

Η κατανομή αυτή, παρόλο που δεν είναι δεσμευτική, γίνεται με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων, ούτως ώστε οι σπουδαστές με την πρόοδο των σπουδών τους να έχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τα επόμενα μαθήματα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στους φοιτητές του Τμήματος και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση των  επαγγελμάτων του Λογιστή και του Χρηματοοικονομικού Αναλυτή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της επιστήμης της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση  των αποφοίτων του Τμήματος σε τεχνικά θέματα, που αφορούν την οργάνωση, την δομή και την λειτουργία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η πληροφόρηση αυτή είναι από τη μία πλευρά απαραίτητη στα Διοικητικά στελέχη για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και, από την άλλη, πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όσους την δικαιούνται εκτός της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων πραγματοποιούνται η θεωρητική διδασκαλία και η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών.

Κατά το διάστημα αυτό, οι σπουδαστές συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών ή εργασιών που αποσκοπούν, αφενός μεν στην ανάπτυξη και εμπέδωση των γνώσεων που αποκτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αφετέρου δε στην εξοικείωσή τους με την τεχνική και τους τρόπους σύνταξης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και τεχνικών εκθέσεων και μελετών.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι σπουδαστές του τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Το διάστημα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της επιλογής τους (μέσω της πτυχιακής εργασίας), αλλά και να αποκτήσουν (μέσω της πρακτικής άσκησης) την πρώτη επαφή με θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας.

Τα τυπικά προγράμματα των εξάμηνων σπουδών του τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά (Υ), τα έξι (6) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) ενώ για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδων.

Ανάλογα με το περιεχόμενο και το στόχο τους τα μαθήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)
  • Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία και Ανθρωπιστικές επιστήμες (ΔΟΝΑ), και επιχειρηματικότητας
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
  • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος.

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα σε βαθμό που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους, ενώ εάν κάποιος σπουδαστής κατέχει την ξένη γλώσσα μπορεί να ζητήσει απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι ο φοιτητής κατά την διάρκεια σπουδών του να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς δύο από τα προαιρετικά μαθήματα.

Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία.

Το Συμβούλιο του τμήματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής.

Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την οριοθέτηση και την πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος. Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία.

Πρακτική Εξάσκηση

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κατά την διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του. Στα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλει ο σπουδαστής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν ίδιοι τις επιχειρήσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης δίνει τη θέση στο προτείνοντα σπουδαστή.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Ιδιωτικό Δίκαιο
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφορική Ι
Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Λογιστική Τυποποίηση
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική
Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης

3ο Εξάμηνο

Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι
Λογιστική Κόστους
Στατιστική Επιχειρήσεων
Φορολογική Λογιστική
Βιομηχανική Οργάνωση και Βιομηχανική Πολιτική

4ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Μάρκετινγκ
Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ
Οικονομοτεχνικές Μελέτες

5ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών και Ομίλων
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Πολιτικές
Οικονομική του Δημόσιου Τομέα

6ο Εξάμηνο

Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα
Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ειδικές Λογιστικές
Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομίας

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Χρηματοοικονομική
Ελεγκτική
Ορολογία Ξένης Γλώσσας

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Φορολογία Κεφαλαίου

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση