Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΑντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι η μελέτη της επιστήμης της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και των εφαρμογών της στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των σπουδαστών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Νομικής, της Πληροφορικής και των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους σπουδαστές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των σπουδαστών σε πρακτική άσκηση.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο τμήμα τους δίνουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών καθώς και στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων.

Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής:

 • Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία όλων των κατηγοριών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης
 • Διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολείται ως υπεύθυνος λογιστηρίου, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων είτε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Συντάσσει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
 • Καταρτίζει προϋπολογισμούς και απολογισμούς και αναλύει τα αποτελέσματα με βάση τις αποκλίσεις
 • Εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους κοστολόγησης
 • Χειρίζεται και εφαρμόζει τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συμβουλές
 • Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
 • Προβαίνει σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων
 • Παρέχει συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα
 • Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Κατανοεί παρακολουθεί και γνωρίζει τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες

Βάσει των παραπάνω δεξιοτήτων γίνεται φανερό ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν ακόμα να δραστηριοποιηθούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
 • υπεύθυνοι λογιστές σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι λογιστηρίων
 • οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών
 • επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες.
 • καθηγητές εφαρμογών σε ΤΕΙ και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.
Website