Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, όπως αυτή εξελίσσεται στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και αφορά την άρτια και ορθή λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Επιπροσθέτως, καλύπτονται και θέματα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ώστε να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.

Σε όλα τα εξάμηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές εφαρμογές καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών, και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών. Επίσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην συμμετοχική εργασία και μελέτη περιπτώσεων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, υποχρεωτικών (ΜΕΥ) και Μαθήματα Επιλογής (ΕΥ), τα οποία αποτελούν την βάση της επιστήμης της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του τμήματος.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Πτυχιακή Εργασία

Οι σπουδαστές του τμήματος, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Λογιστική και την Οικονομία.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών το Τμήμα ανακοινώνει την τράπεζα θεμάτων των πτυχιακών εργασιών από την οποία οι σπουδαστές (κατά προτεραιότητα οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου) επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας.

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τον σπουδαστή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την λήψη του βασικού πτυχίου, αποσκοπεί δε στην αποτίμηση των γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων του, αναφορικά με την επίτευξη επικοινωνίας με τον κόσμο της Λογιστικής και της Οικονομίας βοήθεια, παρακολούθηση, εποπτεία και επίβλεψη ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας το συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενική Λογιστική Ι
Οικονομικά Μαθηματικά
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Αστικό Δίκαιο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

2ο Εξάμηνο

Γενική Λογιστική ΙΙ
Στατιστική Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
Πληροφοριακά Συστήματα
Εμπορικό Δίκαιο
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

3ο Εξάμηνο

Λογιστική Εταιριών
Λογιστικές Εφαρμογές
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
Χρηματοοικονομικές Αγορές

4ο Εξάμηνο

Λογιστική Κόστους Ι
Φορολογική Λογιστική Ι
Ανάλυση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων
Θεμελιώδης Ανάλυση και Αποτίμηση Εταιριών

5ο Εξάμηνο

Λογιστική Κόστους ΙΙ
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Κλαδική Λογιστική
Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο

Εργατικό Δίκαιο
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Διαχείριση Κινδύνου
Αγγλική Ορολογία
Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙΙ
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων

7ο Εξάμηνο

Ελεγκτική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική
Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα
Επενδυτικές Στρατηγικές
Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία