Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Alexandreio TEI Thessalonikis - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων επιστημονικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει στη:

 • Διεξαγωγή επιστημονικής πρωτογενούς και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς
 • Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα
 • Δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων, χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους αποφοίτους και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως:

 • Λογιστές
 • Κοστολόγοι
 • Φοροτεχνικοί
 • Ελεγκτές
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Σύμβουλοι Διοικήσεως
 • Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων
 • Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
 • Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε δραστηριότητες όπως:

 • Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Κατάρτιση κάθε είδους χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναφορών
 • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείριση έργου
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων κοστολόγησης βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα
 • Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού περιβάλλοντος, εγχώριου και διεθνούς, στο οποίο δραστηριοποιούνται
 • Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων
 • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου
 • Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).

Website