Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ στο 8ο εξάμηνο εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, σε μία συνεργαζόμενη με το τμήμα επιχείρηση.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με βάση τις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) του Ευρωπαϊκού Σύστηματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου έχουν συνολικά 30 ΔΜ, στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 20 ΔΜ και στην πρακτική άσκηση 10 ΔΜ.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συνολικά 39 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 210 ΔΜ, ενώ το σύνολο των ΔΜ του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας, είναι 240.

Για να οριστεί ένας φοιτητής ως πτυχιούχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία (βαθμός 5-10) τουλάχιστον 39 μαθήματα (34 κορμού και 5 μαθήματα επιλογής)
  • Να έχει συγκεντρώσει από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τουλάχιστον 210 Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS)
  • Να έχει εγκριθεί από τριμελή επιτροπή διδασκόντων η πτυχιακή εργασία του
  • Να έχει περατώσει την εξαμηνιαία πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 7 από τα 8 μαθήματα ειδικότητας.

Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή εργασία μπορούν να εκπονήσουν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών, υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος του τμήματος.

Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με την έρευνα της βιβλιογραφίας, τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων όπως και της παρουσίασης των ευρημάτων των εργασιών και για το λόγο αυτό η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος του 2ου εξαμήνου Μεθοδολογία Έρευνας είναι προαπαιτούμενο για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσέγγιση σε ένα θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και μπορεί να είναι μια θεωρητική ή εμπειρική μελέτη, ενώ η τελική παρουσίαση της πτυχιακής, πραγματοποιείται δημοσίως ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη συνέλευση του τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Πληροφορική Τεχνολογία
Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και Προμηθευτών

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες
Μεθοδολογία Έρευνας
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Στατιστική Επιχειρήσεων
Βάσεις Δεδομένων & Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας

3ο Εξάμηνο

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Λογιστική Εταιρειών
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής με Η/Υ
Οικονομική των Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκηση & Διαχείριση Έργων
Θεωρία Κόστους

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης με Η/Υ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Αγγλικά Ι – Ορολογία
Εταιρική Διακυβέρνηση & Επαγγελματική Δεοντολογία

5ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων
Επιχειρηματική Ευφυία
Εφαρμογές Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Αρχές Δικαίου
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

6ο Εξάμηνο

Εξόρυξη Δεδομένων στη Λογιστική
Ελεγκτική
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης με Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εφαρμογές Εξόρυξης Δεδομένων
Κοστολογικά Συστήματα στη Λήψη Αποφάσεων
Εφαρμογές SAP
Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνου

7ο Εξάμηνο

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Πρακτικές
Χρηματιστηριακή Αγορά
Σύγχρονα Κοστολογικά Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Αγγλικά ΙΙ – Ορολογία
Θέματα Φορολογίας

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση