Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (222)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Οι σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης συνίστανται στην επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον 55 μαθημάτων (300 πιστωτικές μονάδες (ECTS)), αφού ο φοιτητής συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα πλήρη εξάμηνα φοίτησης.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

Μαθήματα Κορμού (41), τα οποία διδάσκονται αποκλειστικά κατά τα πρώτα 7 εξάμηνα σπουδών και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (7), τα οποία διδάσκονται, κυρίως, στο 4ο έτος σπουδών και είναι απαραίτητα για την ειδίκευση στον τομέα που θα επιλέξει ο φοιτητής.

Κατ’ Επιλογή Μαθήματα Κατεύθυνσης (3), τα οποία επιτρέπουν στο φοιτητή την ειδίκευση στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Γενικής Επιλογής Μαθήματα (2), τα οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με θέματα σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων ενός Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης.

Διπλωματική Εργασία, η εκπόνηση της οποίας ξεκινά κατά το ένατο εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο δέκατο εξάμηνο.

Κατευθύνσεις

Ο φοιτητής, αφού ολοκληρώσει επιτυχώς τρία έτη φοίτησης, στην αρχή του έβδομου εξαμήνου, καλείται να επιλέξει την κατεύθυνση προς την οποία θα δώσει έμφαση στη συνέχεια των σπουδών του. Η ολοκλήρωση των σπουδών σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να πιστοποιήσει με τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε ποιον γνωστικό τομέα έδωσε έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια κρίσιμη επιλογή που πρέπει να εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα του φοιτητή, καθώς και τις προοπτικές της επιστημονικής και επαγγελματικής του  σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υποστηρίζει τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Μηχανική της Διοίκησης

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων,
 • τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων,
 • τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου,
 • τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων,
 • τον προσδιορισμό της ελκυστικής τιμής αγοράς και πώλησης διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων,
 • την ανάλυση χρονοσειρών, τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων,
 • θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικές τραπεζικές υπηρεσίες, αρχές αναλογιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης.

Μηχανική της Διοίκησης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων,
 • τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 • την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες,
 • μελέτες στρατηγικής των επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια κ.ά.,
 • τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics,
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών,
 • θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης αλλαγής και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών,
 • μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνολογίες και συστήματα που τις υποστηρίζουν,
 • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business), την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό (web services), σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), κλπ.

Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και λαμβάνει ποσοστό 15% στον τελικό βαθμό του Διπλώματος.

Προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας είναι ο φοιτητής να οφείλει ως και επτά (7) μαθήματα και να βρίσκεται τουλάχιστον στο 9ο εξάμηνο σπουδών.

Ο φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με το διδάσκοντα στο αντικείμενο του οποίου θέλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία και ο διδάσκων αποδέχεται να είναι ο επιβλέπων της εργασίας. Το θέμα και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διαρκεί ως δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έγκρισή της από τη συνέλευση του τμήματος, ο φοιτητής πρέπει να αναλάβει νέα διπλωματική εργασία με νέο επιβλέποντα.

Για να υποστηρίξει ένας φοιτητής τη διπλωματική του εργασία πρέπει να οφείλει ως και 2 μαθήματα, να βρίσκεται τουλάχιστον στο 10ο εξάμηνο σπουδών και να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο μήνες από την έγκρισή της από τη συνέλευση του τμήματος.

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει η έγκριση του επιβλέποντος και πραγματοποιείται δημόσια σε χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Απειροστικός Λογισμός
Εισαγωγή στην Οικονομική
Φυσική
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια
Χημεία
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων

2ο Εξάμηνο

Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Φυσική ΙΙ
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI
Στατική
Στατική Εργαστήριο
Μακροοικονομική
Πιθανότητες

3ο Εξάμηνο

Αντοχή Υλικών
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Θερμοδυναμική
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Προγραμματισμός Η/Υ

4ο Εξάμηνο

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Βάσεις Δεδομένων
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια
Μηχανική Περιβάλλοντος
Χημική Τεχνολογία
Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά-Θερμότητα)
Δυναμική – Κινηματική
Στατιστική
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Λογιστική – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ
Διοίκηση Λειτουργιών

6ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων
Στρατηγική Διοίκηση & Σχεδιασμός
Ανάλυση Δεδομένων
Τεχνικά Υλικά

7ο Εξάμηνο

Προσομοίωση
Κοστολόγηση
Ανάλυση Αποφάσεων & Μηχανική Γνώσεων
Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική

Διεθνής Μακροοικονομική & Χρηματοοικονομική
Τραπεζικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων

8ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Μάρκετινγκ
Μαθήματα Κατευθύνσεων (4)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Παράγωγα και νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Στοχαστικά Μοντέλα

Κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συστήματα Παραγωγής
Συστήματα Ποιότητας
Ανάλυση Κόστους – Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις

9ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων & Γενικής Επιλογής (6)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική

Ανάλυση & Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Μαθήματα Επιλογής
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης

Διοίκηση Λειτουργιών

Μαθήματα Επιλογής
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

10ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων & Γενικής Επιλογής (2)
Διπλωματική Εργασία

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική

Μαθήματα Επιλογής
Ανάλυση Κόστους – Οφέλους και Επενδυτικές Αποφάσεις

Κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης

Μαθήματα Επιλογής
Αξιοπιστία Συστημάτων
Διοίκηση Δικτυακών Επιχειρήσεων & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ανάπτυξη Εφαρμογών & Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό
Κατεργασίες Παραγωγής
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση
Λογιστική Εταιριών
Μη Παραμετρική Στατιστική
Συνδυασμένες Μεταφορές
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές
Χρηματοδότηση Επενδύσεων Υψηλού Κινδύνου
Διαχείριση Συμβάσεων, Δίκαιο & Νομοθεσία Τεχνικών Έργων
Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική
Αρχές Αναλογιστικής -Ασφαλιστικά Προϊόντα
Ανάλυση Κινδύνων
Αλγόριθμοι και Προηγμένες Προγραμματιστικές Τεχνικές
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διαπραγματεύσεις
Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες
Επιχειρηματικότητα
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διεθνές Μάρκετινγκ
Έρευνα Αγοράς
Ανάλυση Ζήτησης
Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
Θέματα Ασφάλειας και Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Παίγνιο Επιχειρήσεων
Οικονομικά της Τεχνολογίας
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων
Εργασιακές Σχέσεις
Πρακτική Άσκηση