Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) (224)

DImokriteio Panepistimio Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠ&Δ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι παρόμοιο με το ομώνυμο τμήμα που λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης και έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έκρινε σκόπιμη την ίδρυση του Τμήματος μετά από αναλυτική μελέτη των αναγκών του ελληνικού παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με το σχεδιασμό, υλοποίηση  και διοίκηση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού παραγωγικού συστήματος.

Η δημιουργία στην Ελλάδα ενός δεύτερου τμήματος του ίδιου προσανατολισμού, μετά από το αντίστοιχο του Πολυτεχνείου Κρήτης, κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία, διότι ο ρυθμός απορρόφησης των αποφοίτων αυτής της ειδικότητας είναι ικανοποιητικός, με τάσεις συνεχούς ανόδου.

Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ώστε να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η τάση εμβάθυνσης και εξειδίκευσης των μηχανικών παραδοσιακών ειδικοτήτων σε ολοένα και στενότερα γνωστικά αντικείμενα, λόγω της ραγδαίας αύξησης της γνώσης, απαιτεί να υπάρχουν μηχανικοί που συνδυάζουν γνώσεις, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να συντονίζουν την όλη παραγωγική διαδικασία, να σχεδιάζουν το όλο σύστημα, να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Γι’ αυτό το λόγο οι διπλωματούχοι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης έχουν μεγάλη ζήτηση σε εθνικό αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο, είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε εργαζόμενοι στη βιομηχανία.

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης μπορούν να απασχολούνται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας (ISO), εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Η ενασχόληση των διπλωματούχων αφορά τις εξής κυρίως δραστηριότητες:

 • Προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες).
 • Έρευνα, σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια υπολογιστών.
 • Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής (ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες).
 • Διοίκηση έργων
 • Βελτιστοποίηση διεργασιών
 • Ανάλυση εφοδιαστικών αλυσίδων
 • Σχεδιασμός της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
 • Έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων)
 • Σχεδιασμός παραγωγής
 • Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής (βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής).
 • Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή/και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς – βιομηχανικές μονάδες.
 • Οργάνωση ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων.
 • Χρονικό και τεχνικό – οικονομικό προγραμματισμό έργων.
 • Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
 • Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Website