Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) (224)