Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (180)

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο, ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με αντικείμενο τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο, γνωστικές ενότητες αλληλένδετες μεταξύ τους αλλά και συνδυασμένες με την Ελληνική παράδοση.

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

Αποστολή Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος λοιπόν εξειδικεύεται στην επιδίωξη τριών συνιστωσών:

 • Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου
 • Της παροχής έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων
 • Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς

Ως αποτέλεσμα το Τμήμα έχει σκοπό την:

 • Κάλυψη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αναγκών στην Ελλάδα, καθώς και την προσέλκυση ξένων φοιτητών.
 • Παροχή ενός καινοτόμου, ποιοτικού, αλλά και βιώσιμου προγράμματος σπουδών που θα αποτελέσει πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών και επιστημόνων.
 • Βελτίωση τη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Την ποιοτικότερη στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων αλλά και αποτελεσματική παρέμβαση με την παραγωγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας μέσω της εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Στενή συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
 • Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του χώρου μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, ημερίδων, προσφοράς βραβείων και υποτροφιών, και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της παραγωγής επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη, γύρω από την διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά και της ακτοπλοΐας, των μεταφορών γενικότερα και του εμπορίου, που θα στελεχώσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών:

 • θα έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους εξασφαλίζουν επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη.
 • θα έχουν αποκτήσει την επιστημονική κατάρτιση που επιτρέπει την αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δραστηριοποιούμενες στο χώρο σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί.
 • θα γνωρίζουν και είναι σε θέση να αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, να ανταποκρίνονται καθώς και να προσαρμόζονται στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι έτοιμοι να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Website