Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (624)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει δύο ενότητες πανεπιστημιακών μαθημάτων.

  • Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώνονται τα μαθήματα που παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις υποδομής και κορμού.
  • Στη δεύτερη ενότητα προσφέρονται μαθήματα εμβάθυνσης και επιλογής ομαδοποιημένα κατά δέσμες, από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν εκείνη που ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα (μαθήματα εμβάθυνσης και μαθήματα ελεύθερης επιλογής).

Πιο συγκεκριμένα, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρονται 70 και πλέον μαθήματα, εκ των οποίων οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα:

(α) Υποχρεωτικά Μαθήματα (40)

Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υποδομής Κορμού), περιλαμβάνουν:

  • Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης (13), που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και το περιβάλλον των επιχειρήσεων.
  • Μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης (19) στη Διοίκηση, τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.
  • Μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων (8) στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο που διδάσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών.
  • Πτυχιακή Εργασία

(β) Μαθήματα Επιλογής (9)

Στο 3ο έτος επιλέγονται 3 από τα 14 μαθήματα ενώ η εγγραφή σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής πραγματοποιείται χωρίς προαπαιτούμενα.

Ωστόσο η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου έτους (6 από τα 19) πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση των προαπαιτουμένων.

Η επιλογή των μαθημάτων επιλογής 4ου έτους πραγματοποιείται από καθορισμένες ομάδες μαθημάτων που διαμορφώθηκαν για κάθε εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε 3 γνωστικούς πυλώνες: τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα.

Από κάθε ένα από τα καλάθια αυτά ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα μάθημα υποχρεωτικά.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών και για τη λήψη πτυχίων ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 49 μαθήματα και να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία.

Πρακτική Άσκηση

Με το θεσμό του προγράμματος πρακτικής άσκησης οργανώνεται η τοποθέτηση των φοιτητών, υπό εκπαιδευτική εποπτεία, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:

  • Να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και τη γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, έτσι όπως αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
  • Να γνωρίσει ο φοιτητής ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων, καθώς και τη λειτουργία διαφόρων επιμέρους τμημάτων τους.
  • Να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις σύγχρονες εξελίξεις στις μορφές οργάνωσης και να προσαρμοστεί στη δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων εξελισσόμενων κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική ένταξη του φοιτητή στον επαγγελματικό χώρο και να διευκολυνθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός του.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι προαιρετική, ενώ η απασχόληση διαρκεί συνολικά έξι περίπου εβδομάδες.

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Η πτυχιακή εργασία υλοποιείται και βαθμολογείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και έχει σκοπό να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική ικανότητα των φοιτητών, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γενική Λογιστική
Μακροοικονομική
Στατιστική Ι
Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά ΙΙ
Εφαρμογές Πληροφορικής
Ναυτιλιακή Λογιστική
Μικροοικονομική Ι
Στατιστική ΙI
Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική
Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι

3ο Εξάμηνο

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Μικροοικονομική ΙΙ
Ναυτιλιακή Τεχνολογία
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομική των Μεταφορών
Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων
Αγγλικά Ι

4ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές & Εμπόριο
Μάρκετινγκ
Οικονομετρία
Ναυτιλιακή Οικονομική
Διεθνής Οικονομική
Αγγλικά ΙΙ
Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Διοίκηση & Οργάνωση Παραγωγής
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Γεωπολιτική και Θαλάσσιες Μεταφορές
Διεθνές Εμπόριο
Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μεταφορές και Περιβάλλον Ι

6ο Εξάμηνο

Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
Ναυλώσεις
Οργάνωση Διακίνησης & Διανομής
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ανάλυση Ζήτησης
Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ
Κοινωνιολογία
Ναυπηγεία – Παράκτια Βιομηχανία
Περιβάλλον και Μεταφορές ΙΙ
Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ

7ο Εξάμηνο

Ναυτασφαλίσεις
Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας
Διοίκηση Έργων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ναυτιλία
Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μεταφορές
Ειδικά Θέματα Μεταφορών
Συνδυασμένες Μεταφορές
Διαχείριση, Προστασία – Πολιτική Περιβάλλοντος
Διαχείριση Κινδύνου

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα
Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Καινοτομίας και Νέες Τεχνολογίες

8ο Εξάμηνο

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ναυτιλία
Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ
Ναυτιλιακή Ιστορία
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μεταφορές
Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
Διεθνές Μάρκετινγκ
Διοίκηση Επισκευών Συντήρησης

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων
Τεχνολογία και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Επιχειρηματικότητα και Λήψη Αποφάσεων
Πτυχιακή Εργασία