Οικονομικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1604)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ απαιτεί συνολικά 45 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, εκ των οποίων 40 είναι Υποχρεωτικά (Υ) και 5 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ).

Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών συμπεριλαμβάνει 60 μαθήματα, εκ των οποίων:

  • 15 είναι μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ)
  • 21 είναι μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) και
  • 24 είναι μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ)

Στο πρόγραμμα προβλέπεται επίσης προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο.

Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με τη δομή και τη διάρκεια σπουδών του Τμήματος, στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση, διάρκειας 6 μηνών και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Η πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε αντικείμενα της ειδικότητας, σε χώρους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να οργανώνουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του μιας επιχείρησης.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Στατιστική
Αγγλικά
Επιστήμη Υπολογιστών
Λογιστική

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Στατιστική ΙΙ
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
Βάσεις Δεδομένων
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα

4ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Μακροοικονομική ΙΙ
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Μάρκετινγκ
Ελεγκτική
Μάθημα ΕΥ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Ιδιωτικό Δίκαιο
Επιστήμη των Δεδομένων
Αρχές Κοινωνιολογίας
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

5ο Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Δημόσιο και Φορολογικό Δίκαιο
Συγχωνεύσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Αγροτική Οικονομική
Μάθημα ΕΥ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
Τεχνολογίες Δικτύων & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

6ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Διοικητική Λογιστική
Ανάλυση Οικονομικών και Κοινωνικών Δικτύων
Καινοτομία και Ολική Ποιότητα
Μάθημα ΕΥ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας
Δημόσια Λογιστική και Προϋπολογισμοί Δημοσίου
Γερμανικά
Οικονομικά της Εργασίας

7ο Εξάμηνο

Οικονομικές Μελέτες και Έρευνες
Αποτίμηση
Νομισματική Θεωρία και Τραπεζική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μάθημα ΕΥ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
Πληροφοριακά Συστήματα
Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα
Φορολογική Λογιστική
Τουριστική Οικονομική

8ο Εξάμηνο

Διεθνές Εμπόριο και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Μάθημα ΕΥ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Λογιστική Ομίλων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Δίκαιο των Συναλλαγών