Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (322)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων ενδιαφερόντων των μελλοντικών αποφοίτων του, το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι διαμορφωμένο σε δύο κύκλους:

Πρώτος κύκλος: Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει το πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει.

Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Βασικά Μαθήματα
  • Μαθήματα Υποδομής

Δεύτερος κύκλος: Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτεί η κατεύθυνση που επέλεξαν.

Πέραν των εξειδικευμένων αυτών υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

  • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΜΔΛ)

Οι δύο αυτές κατευθύνσεις είναι διακριτές, εντούτοις ορισμένα μαθήματα είναι κοινά μεταξύ των κατευθύνσεων αυτών. Αυτό γιατί τα μαθήματα αυτά αποτελούν τη λογική συνέχεια των μαθημάτων κορμού (δηλαδή των μαθημάτων του πρώτου κύκλου) και επιπλέον, συντελούν στη συνέργεια των υπόλοιπων υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης.

Ωστόσο ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει ικανό αριθμό μαθημάτων μεταξύ μεγάλου αριθμού μαθημάτων επιλογής, διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμα σπουδών της αρεσκείας του και εμβαθύνοντας στην κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική
Μικροοικονομική
Αστικό Δίκαιο
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

2ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών
Στατιστική ΙΙ
Μακροοικονομική
Εμπορικό Δίκαιο
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

3ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διεργασιών
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

4ο Εξάμηνο

Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Λειτουργιών
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Μεθοδολογία Έρευνας
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιαγορές
Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιαγορές
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Επώνυμων Προϊόντων

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Δημόσιες Σχέσεις
Φορολογική Πρακτική
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λήψης Αποφάσεων
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων II
Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων και Επιχορηγήσεις Επιχειρηματικών Δράσεων
Ανάπτυξη Λογισμικού (Προγραμματισμός Η/Υ Ι)
Δημόσια Οικονομική
Διοίκηση Πωλήσεων
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Διοίκηση Υπηρεσιών
Γυναίκα και Επιχείρηση
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Κοινωνιολογία

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Διαχείριση Δεδομένων και Μηχανογραφημένη Λογιστική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Διοίκηση Έργων
Διαφήμιση

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Διεπιχειρησιακό Μάρκετινγκ
Έρευνα Μάρκετινγκ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)
Μάρκετινγκ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ελεγκτική
Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Προγραμματισμός Διαδικτύου (Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ)
Αθλητικό Μάρκετινγκ
Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς
Κράτος Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευρωπαϊκή Ένωση
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (SPC)
Παιδαγωγική Ειδική Διδακτική
Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
Εργαλεία Λογισμικού (Αρχές Πληροφορικής ΙΙ)
Εργατικό Δίκαιο
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διαχείριση Σχέσεων Μάρκετινγκ

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Βασικές Αρχές Βιώσιμης Επιχείρησης
Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Οικονομετρία
Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
Οικονομικά της Υγείας
Η Επιχείρηση στο Διεθνές Περιβάλλον
Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)
Εισαγωγή στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Επιχειρηματική Μελέτη

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Τουριστικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Ξενοδοχειακή, Τραπεζική και Ναυτιλιακή Λογιστική)
Προχωρημένες Τεχνικές Βελτιστοποίησης
Θεωρία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Εταιρικών Συμβάσεων
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διεθνές Μάρκετινγκ
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Τεχνικές και Διαδικασίες Εξαγωγών
Διοίκηση Σταδιοδρομίας Στελεχών
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Διαχείριση Έργων
Επιχειρηματική Μελέτη