Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1601)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα έτη μαθημάτων. Στα πρώτα δύο έτη σπουδών διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής και μαθήματα ειδικής υποδομής, που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

Στο τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών της εξειδίκευσης τους. Στο πρόγραμμα προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές κατεύθυνσης σπουδών:

  • Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα

Λήψη Πτυχίου

Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν στην αξιολόγηση 50 μαθημάτων συνολικά από τα οποία:

  • Τα 36 είναι υποχρεωτικά μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ) και ειδικής υποδομής (ΜΕΥ)
  • Τα 2 είναι μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (ΜΓΥ)
  • Τα 8 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τα μαθήματα της (κύριας) κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλεγεί
  • Τα 4 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τις άλλες δύο κατευθύνσεις σπουδών του προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση που τα 4 αυτά μαθήματα επιλέγονται όλα από μία μόνο κατεύθυνση σπουδών, τότε συγκροτούν τη δευτερεύουσα κατεύθυνση εξειδίκευσης (“minor”) του φοιτητή

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας όπου αντιστοιχεί σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προαιρετικά πρακτική άσκηση, στη θέση του 4ου μαθήματος ελεύθερης επιλογής, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μήνες και μπορεί να διενεργείται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών μεταξύ του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών, ή μετά το τέταρτο έτος σπουδών, αλλά πριν τη λήψη πτυχίου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική
Στατιστική
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Στατιστική ΙΙ
Βάσεις Δεδομένων
Οικονομικά Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μάρκετινγκ
Μεθοδολογία Έρευνας

4ο Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Δικτύου Διανομών
Διοίκηση Πωλήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Δημόσιες Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

6ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ποιότητας
Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

8ο Εξάμηνο

Στρατηγική Επιχειρήσεων
Εργασιακές Σχέσεις
Διοικητική Λογιστική
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Κατεύθυνσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διοικητική Οικονομική
Αρχές Οικονομικής Σκέψης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση
Κοστολόγηση και Τιμολόγηση
Ζητήματα Σύγχρονης Ελληνικής Οικονομίας
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Επιχειρηματική Μελέτη
Λογιστική Εταιρειών
Περιφερειακή Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ελεγκτική
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής
Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων
Επιχειρηματική Μελέτη

Μαθήματα Κατεύθυνσης Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
Επικοινωνία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
Ειδικά θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική Μελέτη
Διοίκηση ΜΜΕ
Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών
Διοίκηση Οργανισμών
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ειδικά θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Αθλητικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική Μελέτη

Μαθήματα Κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Διοίκηση Προμηθειών
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σχεδιασμός Συστημάτων Υπηρεσιών
Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Επιχειρηματική Μελέτη
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας
Διοίκηση Έργων
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιχειρηματική Αναλυτική
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Επιχειρηματική Μελέτη