Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1601)

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες, ιδρύθηκε το 2019 ως μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που έχει πλέον καταργηθεί.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και η προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την οργάνωση και τη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να αναδειχθούν σε επιχειρηματίες, σύμβουλοι ή υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων θεωρείται ότι διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ:

  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
  • Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή  τους.
  • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό  περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες.
  • Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη Λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την  παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.
Website