Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1546)

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε το 2019 και έχει έδρα τα Γρεβενά.

Το ακαδημαϊκό έτος 2019 είναι η πρώτη φορά που υποδέχθηκε φοιτητές ενώ μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο έχει πλέον καταργηθεί.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί επιστήμονες με δυνατότητες απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που καταρτίζει θεωρητικά τους φοιτητές και παράλληλα τους φέρνει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, προετοιμάζοντας τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα και στην παραγωγή νέας γνώσης, ενώ βασικός στόχος του είναι και η ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας με συνεργασίες και προσφορά υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
 • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο
 • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης
 • Επίλυση προβλημάτων παραγωγικότητας
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης
 • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής
 • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης
 • Ανάλυση αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Καλλιέργεια καλών δημόσιων σχέσεων για την προβολή και διατήρηση της εταιρικής εικόνας ή εικόνας του οργανισμού\
 • Λογιστικές εργασίες και κοστολόγηση
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών και έργων
  Οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ομάδας έργου, τμήματος και άλλων επιπέδων διοίκηση
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων προϊόντων & παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.

Website