Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1543)

Το Τμήμα Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 και το πρόγραμμα σπουδών του θεωρείται μοναδικό για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου.

Παράλληλα δε, είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και των διασυνοριακών αναπτυξιακών πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Οι δε σημαντικές δεξιότητες ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τους επιτρέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή σε δημόσιο και ιδιωτικό-επιχειρηματικό τομέα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος ακόμα πιο σημαντικές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Website