Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1543)