Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (218)

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 και λειτούργησε ως αυτόνομο Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013. Στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Μαθηματικών, ενώ από το 2018 το Τμήμα λειτουργεί, εκ νέου, και πάλι ως αυτόνομο.

Το Τμήμα έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Αποστολή Τμήματος

Σκοπός είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα, έχοντας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως:

  • η εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων
  • η τιμολόγηση αγαθών ή υπηρεσιών
  • ο στατιστικός σχεδιασμός και η πρόβλεψη
  • ο σχεδιασμός ασφαλιστικών ή επενδυτικών προγραμμάτων και
  • η μελέτη του τρόπου κατανομής περιορισμένων πόρων στο πέρασμα του χρόνου.
  • η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονομίας.

Για το λόγο αυτό, η εισαγωγική κατεύθυνση είναι ανταγωνιστική και απαιτητική και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους.

Μερικές από τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι οι εξής:

  • Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί, εργατικές ενώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί (πχ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό  Ταμείο).
  • Στον ιδιωτικό τομέα όπως ασφαλιστικές ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις,  δικηγορικά γραφεία, εταιρίες έρευνας αγοράς, άλλες οικονομικές μονάδες  ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι (εταιρίες  δημοσκοπήσεων, νοσοκομεία, επιχειρήσεις συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, καζίνα, εταιρίες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες).
Website