Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (218)