Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (676)