Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (676)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά
 • Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
 • Επιλογής

Οι φοιτητές από το 3ο εξάμηνο και μετά, έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα από τα άλλα τμήματα ή κατευθύνσεις τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι το όριο των πέντε (5) μαθημάτων.

Για να καταστεί κάποιος φοιτητής πτυχιούχος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχει επιτύχει σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (17 μαθήματα).
 • Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 19 πρόσθετα μαθήματα, τα οποία να πληρούν τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
  • να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 107 ECTS,
  • τουλάχιστον 14 από αυτά, θα πρέπει να προέρχονται από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος
 • Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 240 ECTS.
 • Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει απαλλαγεί από αυτά.
 •  Στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα τμήματα.

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών (εναλλακτικά και στο τρίτο έτος) έχει συμπεριληφθεί η πρακτική άσκηση.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή άλλων τμημάτων.

H πτυχιακή εργασία είναι ισοδύναμη με τρία (3) μαθήματα επιλογής και προσμετράει τόσο στις Διδακτικές Μονάδες που απαιτούνται για το πτυχίο όσο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες και πραγματοποιείται συνήθως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι φορείς στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές είναι επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των τους εντάσσεται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της στατιστικής και των αναλογιστικών-ασφαλιστικών.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ) και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι ανώνυμες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛΔΕ), οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρείες σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης και έρευνας αγοράς, οι εταιρίες στατιστικών μελετών, αλλά και κάθε άλλη εταιρία στην οποία υπάρχει η δυνατότητα άσκησης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης στον εργασιακό χώρο, οι φοιτητές συντάσσουν και παρουσιάζουν έκθεση της εργασίας τους προς την επιτροπή που αποτελείται από τους επιβλέποντες καθηγητές. Η έκθεση συνοδεύεται και από έντυπο αξιολόγησης καθώς και την έκθεση του επιβλέποντος στελέχους της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω γίνεται η βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών από την επιτροπή.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Απειροστικός Λογισμός Ι
Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι
Μικροοικονομική Θεωρία I
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙ

2ο Εξάμηνο

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες
Μακροοικονομική Θεωρία I
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Λογιστική
Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Πιθανότητες Ι
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής Ι
Πληροφορική με Εφαρμογές
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Αγγλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Στατιστική Ι
Πιθανότητες ΙΙ
Στοχαστικές Διαδικασίες
Ανάλυση Ι
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ
Συνδυαστική
Εμπορικό Δίκαιο
Στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών
Βάσεις Δεδομένων
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Στατιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι
Θεωρία Κινδύνων
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Δειγματοληψία
Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός)
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Ακολουθιακή Στατιστική Ανάλυση
Κοινωνικοοικονομική Στατιστική
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

6ο Εξάμηνο

Μοντέλα Παλινδρόμησης
Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Αριθμητική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ
Υπολογιστική Στατιστική – Μέθοδοι Προσομοίωσης
Εισαγωγή στη Στατιστική κατά Bayes
Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων
Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων
Συνταξιοδοτικά Σχήματα
Θεωρία Ακραίων Κινδύνων
Θεωρία Στοχαστικής Ανάλυσης

7ο Εξάμηνο

Ανάλυση Διακύμανσης
Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων Ι
Χρονοσειρές
Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Βιοστατιστική
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Απαραμετρική Στατιστική
Στοχαστική Μοντελοποίηση
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙΙ
Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής Ι
Μαθηματικά Οικονομικά
Οικονομική Χρηματοοικονομική Στατιστική
Ειδικά Θέματα Αναλογισμού Ι
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής Ι
Πτυχιακή Εργασία
Μουσική Ι
Αγγλικά

8ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων
Συναρτησιακή Ανάλυση
Επενδύσεις
Αντασφάλιση
Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων ΙΙ
Επιχειρηματικότητα
Μοντελοποίηση Ακραίων Φαινομένων
Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου
Ανάλυση Επιβίωσης
Περιβαλλοντικά Συστήματα με Εφαρμογές στη Στατιστική
Διδακτική της Στατιστικής
Ειδικά Θέματα Αναλογισμού ΙΙ
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής ΙΙ
Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ
Πτυχιακή Εργασία
Μουσική ΙΙ
Πρακτική Άσκηση
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Μαθήματα Επιλογής άλλων τμημάτων

Οι φοιτητές του τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών, από το Γ’ Εξάμηνο και μετά, έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα από τα άλλα τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι το όριο των πέντε (5) μαθημάτων.

Κατεύθυνση Μαθηματικών

Άλγεβρα
Διακριτά Μαθηματικά
Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων
Ανάλυση Ι
Ανάλυση II
Ομάδες και Μετρικοί Χώροι
Θεωρία Αριθμών
Φυσική Ι
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Γλώσσες Προγραμματισμού
Απειροστικός Λογισμός III
Απειροστικός Λογισμός IV
Θεωρία Ομάδων
Μιγαδική Ανάλυση
Μαθηματική Λογική
Θεωρία Galois
Μαθηματική Μοντελοποίηση
Γενική Τοπολογία
Θέματα Ανάλυσης
Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού
Φυσική ΙΙ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δομές Δεδομένων
Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Αλγόριθμοι & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Βάσεις Δεδομένων Ι
Τεχνητή Νοημοσύνη
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Τεχνολογίες & Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης