Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (218)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά
 • Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
 • Επιλογής

Οι φοιτητές από το 3ο εξάμηνο και μετά, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα από τα άλλα τμήματα ή κατευθύνσεις τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι το όριο των πέντε (5) μαθημάτων.

Για να καταστεί κάποιος φοιτητής πτυχιούχος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 34 μαθήματα ως ακολούθως
  • στα 18 υποχρεωτικά μαθήματα
  • σε τουλάχιστον 9 από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
  • σε τουλάχιστον 7 από τα μαθήματα επιλογής
 • Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει απαλλαγεί από αυτά.

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών (εναλλακτικά και στο τρίτο έτος) έχει συμπεριληφθεί η πρακτική άσκηση.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή άλλων τμημάτων.

H πτυχιακή εργασία είναι ισοδύναμη με τρία (3) μαθήματα επιλογής και προσμετράει τόσο στις Διδακτικές Μονάδες που απαιτούνται για το πτυχίο όσο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες και πραγματοποιείται συνήθως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι φορείς στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές είναι επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των τους εντάσσεται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της στατιστικής και των αναλογιστικών-ασφαλιστικών.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ) και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι ανώνυμες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛΔΕ), οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρείες σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης και έρευνας αγοράς, οι εταιρίες στατιστικών μελετών, αλλά και κάθε άλλη εταιρία στην οποία υπάρχει η δυνατότητα άσκησης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης στον εργασιακό χώρο, οι φοιτητές συντάσσουν και παρουσιάζουν έκθεση της εργασίας τους προς την επιτροπή που αποτελείται από τους επιβλέποντες καθηγητές. Η έκθεση συνοδεύεται και από έντυπο αξιολόγησης καθώς και την έκθεση του επιβλέποντος στελέχους της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω γίνεται η βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών από την επιτροπή.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Απειροστικός Λογισμός
Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα
Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Αγγλικά

2ο Εξάμηνο

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες
Αγγλικά ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στην Ασφάλιση

3ο Εξάμηνο

Πιθανότητες
Μικροοικονομική Θεωρία
Διαφορικές Εξισώσεις
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Αγγλικά ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών
Λογιστική

4ο Εξάμηνο

Στατιστική
Πιθανότητες ΙΙ
Στοχαστικές Διαδικασίες
Μακροοικονομική Θεωρία
Αριθμητική Ανάλυση

Μαθήματα Επιλογής
Βάσεις Δεδομένων
Εμπορικό Δίκαιο

5ο Εξάμηνο

Στατιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής
Θεωρία Κινδύνων
Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός)

Μαθήματα Επιλογής
Δειγματοληψία
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

6ο Εξάμηνο

Ανάλυση Παλινδρόμησης
Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ
Θεωρία Στοχαστικής Ανάλυσης
Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων
Εισαγωγή στη Στατιστική κατά Bayes

Μαθήματα Επιλογής
Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ
Συνταξιοδοτικά Σχήματα
Θεωρία Ακραίων Κινδύνων

7ο Εξάμηνο

Ανάλυση Διακύμανσης
Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων
Χρονοσειρές
Υπολογιστική Στατιστική – Μέθοδοι Προσομοίωσης
Βιοστατιστική
Στοχαστική Μοντελοποίηση

Μαθήματα Επιλογής
Απαραμετρική Στατιστική
Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙΙ
Επιχειρηματικότητα
Μικροοικονομική Θεωρία
Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Διδακτική της Στατιστικής
Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής
Μαθηματικά Οικονομικά
Ειδικά Θέματα Αναλογισμού
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πτυχιακή Εργασία
Μουσική
Αγγλικά

8ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων
Χρηματοοικονομικά Υπολογιστικά Πακέτα
Πολυμεταβλητή Ανάλυση

Μαθήματα Επιλογής
Συναρτησιακή Ανάλυση
Οικονομική-Χρηματοοικονομική Στατιστική
Διδακτική των Οικονομικών
Διακριτά Μαθηματικά
Επενδύσεις
Αντασφάλιση
Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων ΙΙ
Μοντελοποίηση Ακραίων Φαινομένων
Ανάλυση Επιβίωσης
Ακολουθιακή Στατιστική Ανάλυση
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Ειδικά Θέματα Αναλογισμού ΙΙ
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής ΙΙ
Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών
Πτυχιακή Εργασία
Μουσική ΙΙ
Πρακτική Άσκηση
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Μαθήματα Επιλογής άλλων τμημάτων

Οι φοιτητές του τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, από το Γ’ Εξάμηνο και μετά, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα από τα άλλα τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι το όριο των πέντε (5) μαθημάτων.

Κατεύθυνση Μαθηματικών

Άλγεβρα
Διακριτά Μαθηματικά
Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων
Ανάλυση
Ανάλυση II
Ομάδες και Μετρικοί Χώροι
Θεωρία Αριθμών
Φυσική
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Γλώσσες Προγραμματισμού
Απειροστικός Λογισμός III
Απειροστικός Λογισμός IV
Θεωρία Ομάδων
Μιγαδική Ανάλυση
Μαθηματική Λογική
Θεωρία Galois
Μαθηματική Μοντελοποίηση
Γενική Τοπολογία
Θέματα Ανάλυσης
Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού
Φυσική ΙΙ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δομές Δεδομένων
Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Αλγόριθμοι & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Βάσεις Δεδομένων
Τεχνητή Νοημοσύνη
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Τεχνολογίες & Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης