Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1624)