Επαγγέλματα

Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ombudsman for Banking Services & Investments)

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του ...

Κτηματομεσίτης (Estate Agent)

Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας την πώληση και εκμίσθωση συγκεκριμένων εκτάσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, με εντολή του πελάτη του, την πώληση ή ...

Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Οικονομικός Αναλυτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ερευνά, συλλέγει, επεξεργάζεται και προβλέπει τις τάσεις της οικονομικής αγοράς παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής σε απλή ...

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζεται αναφορικά με επενδύσεις σε Αμοιβαία ...

Χρηματιστής (Stockbroker)

Χρηματιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των πελατών του, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν ...

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (Executing Broker)

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος επικοινωνεί με τους πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εκτελεί είτε πριν ξεκινήσει η ...

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών (Retail Banking Executive)

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχοληθεί στο σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ενδεικτικά είναι οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το συνάλλαγμα, η ...

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Executive)

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών γραφείων, ...